Superbrugsen-Asnæs-historie

Asnæs og Omegns brugsforening 1908 – 2018

Den 1. marts 1908 blev Brugsforeningen oprettet på stiftende generalforsamling på Asnæs Hotel. Den 1. juni samme år åbnedes der for salg af varer, på hjørnet af Kirkevej og Storegade. Det var ikke første gang man forsøgte sig med brugsforening i Asnæs. Den første brugsforening levede kun i 15 år, og ophørte i 1884, hvor den led samme skæbne som mange andre brugsforeninger, der på grund af krisetider og splittelser ikke kunne overleve. I 1896 blev fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB) oprettet, og landets Brugsforeninger var blevet en solid grundpille i andelsbevægelsen.

En stationsby i vækst

Omkring århundredeskiftet vågnede Asnæs by, og var nu en stationsby – en by i vækst. Det var på mange måder en overgangstid. Landsbruget kom ud af krisen, der længe havde ramt hårdt. En del af årsagen til den positive udvikling var forekomsten af et net af andelsforetagender, først og fremmest andelsmejerierne.
Årene efter første verdenskrig medførte forsynings vanskeligheder, der betød prisstigninger på en række dagligvarer, hvilket ramte dagligvarehandelen meget hårdt.

Perioden fra 1908-1919 forløb med driften af foreningen, mange bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, udover de 2 årlige ordinære generalforsamlinger, hvor regnskab og udlodning af dividende blev gennemgået. Dividenden svingede i disse år fra 4 -14%. I disse år diskuteredes det uafladende på bestyrelsesmøderne, hvorvidt man skulle lade elektricitet indlægge. Først i januar 1912 blev man til realitetsforhandlinger med elværket i Svinninge. Tilslutningen til værket skete i 1915.

Tidens andre nyskabelser var telefonen, som brugsforeningen havde i 1913. Bestyrelsen bestemte hvad opkald skulle koste, men historien melder intet om hvor længe opkald man tilladte. Det fremgik som en selvfølge at brugsforeningen opfattes som den lokale telefon kiosk.
Efterhånden knyttede man sig også stærkere til FDB. I 1920 tegnede Asnæs Brugsforening kontrakt med FDB, om levering af margarine, og et par år senere udvides samhandelen også til petroleum.

Landets Brugsforeningernes oprindelige selvhjælpende, og solidariske grundholdninger afspejles også i den nyere tid. Mellem år og dag kom Brugsforeninger i økonomiske vanskeligheder, og det var almindeligt at opfordre andre til at give en skærv. I 1910 bad Gram og stilling Brugsforening om hjælp, og Asnæs brugsforening bevilgede 10 kr. til formålet.

asnæs-historie-billede1

Det lykkedes af drive Brugsforeningen trods økonomiske kriser, herunder landbrugskrisen først i 1930’erne, besættelsestiden og de efterfølgende år med massiv varemangel, og rationering. Der ud over var der hård konkurrence fra byens øvrige dagligvarer og brændselsbutikker. Det var ikke populært hos byens borgere at handle i Brugsen, som var et andelsforetagende med de fordele dette indebar. Bestyrelsen som var meget aktiv i Brugsforeningens ledelse, var fortrinsvis landmænd og enkelte lønmodtagere. I 1950érne var det kreditgivning, og navnlig inddragning af skyld, der blev drøftet for de mange bestyrelsesmøder. Emnet om ikke at mere give kredit blev drøftet allerede i begyndelsen af 1930érne, men på det tidspunkt mente formanden at man skulle vente lidt. Men man udsendte sammen med naboforeningerne i Høve, Veddinge, Fårevejle og Grevinge en meddelelse til medlemmerne, og at man ville begrænse kreditgivning.
I flere tilfælde måtte sagfører til hjælp for at få de skyldige beløb hjem. Under evt. ved en generalforsamling udtalte Uddeleren; Kunne kreditgivning undgås, kunne i særdeleshed Uddeleren have det hyggeligt og rart, og medlemmerne kunne med åbent sind vise sig i forretningen.

Udvidelse af Brugsforeningen

I 1950’erne forhandlede man med Købmand Alfred Nielsen om køb af en nabogrund, og i 1956 var handelen en realitet. Det gik nu så godt at man overvejede udvidelse af lager og butik. På en ekstraordinær generalforsamling i juni 1960 blev det besluttet at bygge en ny butik, samt at dele grovvarer fra butiksvarer. Butikkens Uddeler fik ansvaret for grovvarerne, mens Peter Åge Larsen blev antaget som Uddeler for butiksvarerne. Samtidig besluttede man at rundsende en meddelelse til alle medlemmer, at fra 1. oktober d.å. skulle alt køb af dagligvarer være at betale kontant med modtagelsen.

Tirsdag den 11. juli 1961 åbnede Asnæs Brugsforening en af Danmarks fineste selvbetjeningsbutikker, den første på landet i Odsherred. Bag den 24 meter lange flotte glasfacade, fandt man en hypermoderne butik, med selvbetjening, og forruden en afdeling med kød og viktualier. Som der stod i åbningsannoncen: Selvbetjening er en morsom måde at handle på. Det er både hurtigere og nemmere med selvbetjening. Allerede i 1967 måtte der en ny udvidelse til. Butikken blev udvidet til det dobbelte areal, som følge at omsætningen var firedobbelt og i 1967 nåede op på 3,250 millioner kr.

I 1970érne var det center tider i Danmark, og mange byer over landet fik deres eget indkøbscenter. Der var også interesse for dette i Asnæs. Byen og områderne omkring byen oplevede vækst, hvilket også smittede af på byens forretningsliv. Flere forretninger oplevede pladsproblemer, og søgte muligheder til udvidelse. Dette gjaldt også for brugsen, der valgte sammen med enkelte andre forretninger at købe egen grund og dermed selv bygge forretningen, hvor den ligger i dag. Mens andre forretninger lejede sig ind i det byggeri, som blev opført i den Vestlige del af det nuværende Asnæs center.

For Brugsens vedkommende var det på høje tid. Byens vækst, og de mange opførte sommerhuse langs Sejrø – bugten, skabte tumultagtige scener i butikken. Kunderne kunne simpelt hen ikke være i butikken længere. Den nye forretning med dobbelt areal blev taget i brug den 2. juni 1976. Brugsen medlemsantal var nu oppe på 4.500 medlemmer.
Brugsens uddeler Peter Å. Larsen var sammen med andre lokale kræfter hovedårsag til etableringen af Asnæs centeret. Peter Å. Larsen fratrådte 1. januar 1985, hvorefter Leo Cordua overtog roret i Brugsen. I 1987 blev brugsen udbygget yderligere med bla. Minibageri og bagercafe blev etableret. Udvidelsen som dog først til sin ret ved overdækningen af centeret.

Fra Asnæs brugsforening til Superbrugsen

I 1991 gik Asnæs brugsforening med i en ny kæde under navnet SuperBrugsen. Det blev en kæmpe succes, med enorm fremgang på omsætning til følge, og i 1994 blev det igen nødvendigt med en ny udvidelse. Samme år fusionerede Asnæs brugsforening med Dagli’Brugsen Fårevejle, og i 1996 blev Dagli’Brugsen Vig Lyng også overtaget af Asnæs Brugsforening.
Med Med overdækningen af centeret, der var fuldført i 1994, skabtes et indkøbsmiljø, der døgnet rundt, og i særdeleshed året rundt har gjort Asnæs centeret til et samlingssted for mange forskellige butikker.

I 1997 blev et topmoderne bageri indrettet. Bestyrelsen tog derefter på besigtigelses tur til Irland, og kort tid efter blev ny stor udvidelse besluttet, nu også med 15 meter lang åben slagter og delikatesse afdeling. Samtidigt blev nedkølet mejeritorv, og glas på alle frostmontre blev monteret.

I 2009 var en kæmpe ny tilbygning til centeret klar til indflytning. Der blev nu plads til flere nye butikker i centeret, samtidig blev Brugsen udvidet kraftigt endnu engang. I 2012 blev Dagli’Brugsen Kundby overtaget.
Foreningen rummer nu alt 4 butikker, 4 benzinstationer og en bilvaske hal. Der er nu mere end 180 medarbejdere ansat på tværs i brugsforeningen.

Brugsforeningernes oprindelige selvhjælpende grundholdning afspejles stadig på bedste vis. Asnæs og Omegns brugsforening har været stærkt medvirkende til at genstarte Dagli´ Brugserne i Snertinge og i Vipperød, samt Superbrugsen i Karlslunde, Sorø og St. Heddinge, hvor Asnæs og Omegns Brugsforening alle steder er medejende, i de lokale Brugsforeninger.

asnæs-historie-billede2

I takt med at Brugsforeningens formål bla. er: At optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne, udvides forretningen til også at indeholde et ejendoms selskab. Brugsforeningen er nu i besiddelse af mere end 40 lejemål, både erhverv og privat. Lejemål der er erhvervet med tanke på at skaffe energi og bosætning til vores by, samt at forskønne områder og ejendomme til byens bedste. Opgaver af almennyttig art, det andet formål i Brugsforeningen, kommer primært til udtryk i sponsorater og donationer. Asnæs og omegns brugsforening understøtter byens idrætsforeninger med mere end kr. 300.000 årligt. Et samarbejde vi er stolte af, hvor vi som brugsforeningen, bla. ønsker at anerkende frivilligheden i blandt i byens idrætsforeninger, samt at give idrætsforeninger flere muligheder for at kunne fastholde og udvikle deres medlemmer børn som ældre.

Det fremgår tydeligt at Asnæs og Omegns Brugsforening fra start til nu, har taget del i byens udvikling. Dette har kun været muligt fordi at byen, og de nu mere end 9000 stk. medlemmer af Brugsforeningen igennem tiden har støttet godt op om foreningens forretninger og aktiviteter.

En ny tidsalder

Hvad der hænder i tiden fremover, kan ingen præcist berette om. Men den skærpede konkurrence, digitalisering og nethandel kræver at vores butikker og medarbejdere hele tiden er på forkant, og lydhør overfor trends og behov. Dagli’Brugsen Fårevejle blev moderniseret i 2016. Vig Lyng bliver moderniseret i januar 2018. og vi drømmer om også at kunne nå Dagli’Brugsen i Kundby og SuperBrugsen Asnæs i de kommende år.

Digitaliseringen giver for tiden vores medlemmer store lokale fordele ved personlige tilbud, samt giver butikkerne muligheder for at målrette tilbud og events lokalt over internettet.
I takt med de følgende øgede behov og muligheder, har Superbrugsen Asnæs fået ny hjemmeside, www.superbrugsenasnæs.dk, hvor man med fordel kan tilmelde sig nyhedsbrevet, og få de lokale tilbud direkte sendt på mail.

Mange tak for jeres støtte til foreningens butikker over tid, derved kan vi støtte andre.

Med venlig hilsen og på forhåbentligt gensyn
Brian Johansen
Direktør, Asnæs og Omegns Brugsforening

Bestyrelsesarbejde i Brugsforeningen

Læs mere om bestyrelsen, vedtægterne og se de mundtlige beretninger fra årenes løb ved at klikke ind på nedenstående. Tak for jeres interesse.